آمار بازدیدکنندگان

1
81
109948

دروس ارائه شده نیم سال 941:

 

نیمسال پنجم

ردیف

شماره درس

نوع درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

 

 

اكولوژي دريا و درياچه ها

2

 

 

2

 

 

هيدرولوژي عمومي

2

1

 

3

 

 

بوم شناسي مهره داران

2

 

 

4

 

 

آشنايي با رايانه

1

1

 

5

 

 

زيست شناسي حفاظت

2

 

 

6

 

 

جامعه شناسي عمومي

2

 

 

7

 

 

ارزيابي

2

 

 

8

 

 

اقتصاد عمومي

2

 

 

9

 

 

پاركداري

2

 

 

 

جمع

17

2

-

تماس با ما

تقویم آموزشی

معرفی کتاب

همایش ها